Политика

Политика по качество

Posted by on Feb 11, 2015 in Политика | 0 comments

”АДИС КАЛИНОВ” ООД

ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО,

ОКОЛНА СРЕДА и УСЛОВИЯТА НА ТРУД

за 2019 г.

Глобални

ЦЕЛИ

измерител

Цел за 2019г.

ОТЧИТАНЕ

1. Прилагане на международните принципи и практика за качеството на работата, спазване на изискванията на клиентите при изпълнение на дейностите

Удовлетвореност

на заинтересованите страни

УЗС > 29

УЗС = 32

2. Въвеждане на мерки за намаляване потреблението на природни ресурси в офиса

Намаление потреблението на ел.енергия и вода

5а/ – 1%

5б/ – 1%

5а/ – 2%

5б/ – 1%

3. Поддържане на ниска степен на риска за здравето и живота на работещите

ниво на риска, в последователни оценки на риска

Минимум

задоволителен

Да!

4. Поддържане на взаимноизгодно сътрудничество с бизнес партньори и доставчици

брой положителни референции

РЕФ.>5

Изпълнено!

14.01.2019г.

Read More

Политика по околна среда

Posted by on Jan 31, 2019 in Политика | 0 comments

гр. Русе

АДИС КАЛИНОВ“ ООД

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на ръководството на „АДИС КАЛИНОВ“ ООД

за политиката по околна среда

Ръководството на Дружеството, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА, за да бъде разгласена, разбрана, прилагана и поддържана от целия персонал,и оповестена пред заинтересованите делови партньори и пред обществеността

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА

на ръководството е да опазва здравето на персонала и на обществеността включително в района на граничещите с дружеството предприятия и селищни системи чрез непрекъснато подобряване на екологичното състояние на въздуха и водата на територията на дружеството.

В съответствие с така обявената Политика по околната среда, Ръководството поема ангажимент за:

 • Предотвратяване замърсяването на околната среда и при възможност минимизира-не на всяко вредно въздействие върху околната среда от извършваните дейности в дружеството като строителни, монтажни и ремонтни работи.

 • Намаляване на относителния дял на генерираните отпадъци в резултат от дейнос-тите на дружеството и намаляване на потреблението на ресурси – материали, горива, електроенергия и вода.

 • Спазване на законовите и нормативни документи по отношение на околната среда, както и на вътрешните критерии, които дружеството приема да съблюдава по отношение околната среда.

 • Осигуряване на прозрачност на дейностите по разработването, внедряването и поддържането на Система за управление по околна среда за персонала на дру-жеството, за възложителите/клиентите, доставчиците и за местната общественост.

 • Постоянно подобряване на Системата за управление по околна среда в съответ-ствие с изискванията на ISO 14001:2015.

Като Управител, представляващ Ръководството на „АДИС КАЛИНОВ“ ООД

Д Е К Л А Р И Р А М:

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗА НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ

С АНГАЖИРАНОСТТА ЗА ПОСТОЯННО ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТНОСТТА

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

15.12.2017 г.

УПРАВИТЕЛ: (п)

(инж.Калин Калинов)

Read More

Политика по ЗБР

Posted by on Jan 31, 2019 in Политика | 0 comments

ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Политиката по здравето и безопасността при работа е неизменна част от цялостната политика и стратегията за развитие на организацията.

Ръководството на ”АДИС КАЛИНОВ“ ООД е определило своята политика по здравето и безопасността при работа, включително произтичащите от нея цели и ангажименти. Политиката по здравето и безопасността при работа е съобразена с целите на ”АДИС КАЛИНОВ“ ООД, и здравето и безопасността при работа на нейните дейности и съдържа ангажимент за удовлетворяване изискванията на клиентите и обществото и непрекъснато подобряване на ефикасността на системата за управление, и предотвратяване на наранявания и заболявания, и създаване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

Политиката определя ангажимента за съответствие с нормативните и други изисквания в областта на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Политиката по здравето и безопасността при работа на ”АДИС КАЛИНОВ“ ООД изисква спазване на отговорностите и задълженията по отношение на здравето и безопасността при работа на всички длъжностни лица, на всички нива в организацията.

Целите на ръководството при разработване на политиката по здравето и безопасността при работа:

 • да е подходяща за предмета на дейност на Организацията и за нейните въздействия върху здравето и безопасността при работа;

 • да определя основните насоки за развитие на СУ и в частност, съответствие с нормативните и доброволно приети изисквания и тези на заинтересованите страни към дейностите и услугите на организацията;

 • да включва ангажимент за непрекъснато подобряване;

 • да дава рамка за определяне и за преглед на общите и конкретни цели по здраве и безопасност при работа;

 • да представя ангажираността на ръководството към управлението на и здравето и безопасността при работа;

 • определените насоки за развитие на управлението на здравето и безопасността при работа да са разбираеми и служат като стимул за творческа активност на персонала в организацията;

Политиката по здравето и безопасността при работа е обект на периодично преразглеждане и актуализиране на прегледи на СУ от ръководството.

Read More