Политика по качество

”АДИС КАЛИНОВ” ООД

ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВОТО,

ОКОЛНА СРЕДА и УСЛОВИЯТА НА ТРУД

за 2019 г.

Глобални

ЦЕЛИ

измерител

Цел за 2019г.

ОТЧИТАНЕ

1. Прилагане на международните принципи и практика за качеството на работата, спазване на изискванията на клиентите при изпълнение на дейностите

Удовлетвореност

на заинтересованите страни

УЗС > 29

УЗС = 32

2. Въвеждане на мерки за намаляване потреблението на природни ресурси в офиса

Намаление потреблението на ел.енергия и вода

5а/ – 1%

5б/ – 1%

5а/ – 2%

5б/ – 1%

3. Поддържане на ниска степен на риска за здравето и живота на работещите

ниво на риска, в последователни оценки на риска

Минимум

задоволителен

Да!

4. Поддържане на взаимноизгодно сътрудничество с бизнес партньори и доставчици

брой положителни референции

РЕФ.>5

Изпълнено!

14.01.2019г.