Политика по околна среда

гр. Русе

АДИС КАЛИНОВ“ ООД

Д Е К Л А Р А Ц И Я

на ръководството на „АДИС КАЛИНОВ“ ООД

за политиката по околна среда

Ръководството на Дружеството, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА, за да бъде разгласена, разбрана, прилагана и поддържана от целия персонал,и оповестена пред заинтересованите делови партньори и пред обществеността

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА

на ръководството е да опазва здравето на персонала и на обществеността включително в района на граничещите с дружеството предприятия и селищни системи чрез непрекъснато подобряване на екологичното състояние на въздуха и водата на територията на дружеството.

В съответствие с така обявената Политика по околната среда, Ръководството поема ангажимент за:

  • Предотвратяване замърсяването на околната среда и при възможност минимизира-не на всяко вредно въздействие върху околната среда от извършваните дейности в дружеството като строителни, монтажни и ремонтни работи.

  • Намаляване на относителния дял на генерираните отпадъци в резултат от дейнос-тите на дружеството и намаляване на потреблението на ресурси – материали, горива, електроенергия и вода.

  • Спазване на законовите и нормативни документи по отношение на околната среда, както и на вътрешните критерии, които дружеството приема да съблюдава по отношение околната среда.

  • Осигуряване на прозрачност на дейностите по разработването, внедряването и поддържането на Система за управление по околна среда за персонала на дру-жеството, за възложителите/клиентите, доставчиците и за местната общественост.

  • Постоянно подобряване на Системата за управление по околна среда в съответ-ствие с изискванията на ISO 14001:2015.

Като Управител, представляващ Ръководството на „АДИС КАЛИНОВ“ ООД

Д Е К Л А Р И Р А М:

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗА НЕЙНОТО РАЗВИТИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ

С АНГАЖИРАНОСТТА ЗА ПОСТОЯННО ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТНОСТТА

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

15.12.2017 г.

УПРАВИТЕЛ: (п)

(инж.Калин Калинов)