Политика по ЗБР

ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Политиката по здравето и безопасността при работа е неизменна част от цялостната политика и стратегията за развитие на организацията.

Ръководството на ”АДИС КАЛИНОВ“ ООД е определило своята политика по здравето и безопасността при работа, включително произтичащите от нея цели и ангажименти. Политиката по здравето и безопасността при работа е съобразена с целите на ”АДИС КАЛИНОВ“ ООД, и здравето и безопасността при работа на нейните дейности и съдържа ангажимент за удовлетворяване изискванията на клиентите и обществото и непрекъснато подобряване на ефикасността на системата за управление, и предотвратяване на наранявания и заболявания, и създаване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

Политиката определя ангажимента за съответствие с нормативните и други изисквания в областта на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Политиката по здравето и безопасността при работа на ”АДИС КАЛИНОВ“ ООД изисква спазване на отговорностите и задълженията по отношение на здравето и безопасността при работа на всички длъжностни лица, на всички нива в организацията.

Целите на ръководството при разработване на политиката по здравето и безопасността при работа:

  • да е подходяща за предмета на дейност на Организацията и за нейните въздействия върху здравето и безопасността при работа;

  • да определя основните насоки за развитие на СУ и в частност, съответствие с нормативните и доброволно приети изисквания и тези на заинтересованите страни към дейностите и услугите на организацията;

  • да включва ангажимент за непрекъснато подобряване;

  • да дава рамка за определяне и за преглед на общите и конкретни цели по здраве и безопасност при работа;

  • да представя ангажираността на ръководството към управлението на и здравето и безопасността при работа;

  • определените насоки за развитие на управлението на здравето и безопасността при работа да са разбираеми и служат като стимул за творческа активност на персонала в организацията;

Политиката по здравето и безопасността при работа е обект на периодично преразглеждане и актуализиране на прегледи на СУ от ръководството.