За Нас

“АДИС-КАЛИНОВ” ООД – Русе е дружество с ограничена отговорност, регистрирано по ф.д № 15/1996 г. на РОС, Идентификационен № 117 002 317 със седалище гр.Русе, ул.”Бистрица” № 4, бл.“Бистрица“ № 1, вх.Г.

Дружеството се управлява от двама управители. Фирмата е с предмет на основната си дейност ново строителство и строително-ремонтни работи.

„АДИС-КАЛИНОВ“ ООД – Русе работи в областта на строителството като комплексно изгражда промишлени, търговски, жилищни, културно-битови, хидротехнически обекти и обекти – паметници на културата.

Организацията изпълнява строителство и поддържане на зелени площи, декоративни настилки, паркови съоръжения и други.

„АДИС-КАЛИНОВ“ ООД е редовен член на Камарата на строителите в България и притежава Удостоверения за категория строежи, както следва:
ПЪРВА ГРУПА Строежи от втора до пета категория
Строежи по чл.137, ал.1, т.4, б.“Е“ и т.5 б.“Е“
ВТОРА ГРУПА Строежи от трета и четвърта категория
ЧЕТВЪРТА ГРУПА Строежи от трета и четвърта категория

Дружеството е сертифицирано и са внедрени следните стандарти:
ISO 9001:2015 Система за управление на качеството ISO 14001:2015 Система за управление на околната среда OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравето и безопасността при работа

„АДИС-КАЛИНОВ“ ООД е учредено от професионални строители. В управленския си състав има инженери и средни технически специалисти с богат професионален опит.

Дружеството разполага със 107 високо квалифицирани работници, 9 технически ръководители, 6 човека административен персонал и 2 човека управленски персонал.

Наличните материални активи на организацията – инвентар, транспортни средства, работилници, сграден фонд са достатъчни за изпълнение на годишна задача в размер над 3 000 000 лева.

Основен приоритет в дейността на „АДИС-КАЛИНОВ“ ООД е високото качество на изпълняваните дейности и стриктно спазване на договорените срокове.